ورود به سیستم جوابدهی آنلاین

نام کاربری :

رمز عبور :
جمع آوری نمونه خلط   شرايطی كه رعايت آنها موجب بدست آمدن جواب آزمايش با دقت  بالا میشود:

 

      ۱-  ظرف مخصوص جمع آوری نمونه را از آزمايشگاه دريافت نمایيد.

      ۲-  نمونه صبحگاهی بهتر است .

      ۳-  قبل از گرفتن نمونه دهان را با آب معمولی شستشو نمایيد .

      ۴ درب ظرف را باز كرده نفس عميقی را از راه بيني كشيده و برای لحظه ای نفس خود را در سينه حبس كنيد و با سرفه عميق خلط خود را داخل ظرف                   مربوطه تخليه نمایيد. سعي شود آب دهان نباشد . (آب دهان شفاف و رقيق است ولی خلط چسبندگي دارد .)

      ۵-  چنانچه نمونه گیری در منزل انجام شود، نمونه راپس از جمع آوری در يخچال قرار دهيد و در كمتر از يك ساعت به آزمايشگاه برسانيد .

      ۶- در مورد نمونه های چند نوبته هر روز يك نوبت انجام شود وپس از جمع آوری در يخچال قرارگيرد و هر نمونه در كمتر از يك ساعت به آزمايشگاه برسد.

 

          جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۵۵۰۸۱۰۰۰ تماس حاصل نمایید.